ERIKOISOSAAMISEEMME KUULUVAT mm. maaperän puhdistus, pohjan vahvistus ja tuenta, louhinta, putkistotyöt, betonityöt, pintarakentaminen sekä luonnollisesti urakan vahva projektinhallinta.

MAAPERÄN
PUHDISTUS

Ympäristöasiat ovat nykyään entistä tärkeämpiä, niin myös maa- ja pohjarakentamisessa. Maaperään liittyvät puhdistustoimenpiteet ovat vuosien saatossa lisääntyneet, koska esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rakennetaan paljon alueille, joissa on aiemmin ollut teollista toimintaa tai joissa puretaan vanhoja rakennuksia uusien alueiden alta.

Tyypillisesti pilaantunut maaperä on tiedossa jo ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Joskus maaperän pilaantuneisuus tai jätteet tulevat kuitenkin rakentamisen aikana yllätyksenä.
Mikäli työmaalla todetaan pilaantuneita tai jätteitä sisältäviä maa-aineksia, on noudatettava erityistä huolellisuutta. Jätemaiden käsittely, poiskuljettaminen sekä vastaanotto ovat viranomaisten tarkan valvonnan alaista toimintaa ja sen vuoksi ne edellyttävät asiantuntevaa ja vastuullista urakoitsijaa myös puhdistustyötä suorittamaan.

Maaperän puhdistukseen liittyvät työt ovat meille tuttuja monien projektiemme kautta. Olemme rutinoituneet hoitamaan niihin liittyvät työt luotettavasti ja vastuullisesti, on sitten kyse paikallisesta puhdistettavasta kohteesta tai erittäin laajoista koko tontin puhdistamisista.

POHJA-
RAKENTAMINEN

Yhä useammin rakennushankkeissa tulee vastaan erilaisia pohjarakentamisen erikoistöitä. Tiivistyvässä kaupunkiympäristössä pohjarakentamisen kannalta helpoimmat tontit on jo usein rakennettu ja kuitenkin pyritään löytämään rakentamiselle hyvä liikenteellinen sijainti. Siksi rakennuspaikat ovat usein jo lähtökohtaisesti hyvin vaativia pohjaolosuhteiltaan ja rakennuspaikka hyödynnetään todella tehokkaasti rakentamalla esimerkiksi maanalaisia tiloja. Tämän vuoksi rakentamisessa vaaditaan monia vaativia erikoistyötapoja.

Tyypillisiä pohjarakentamisen erikoistöitä ovat esimerkiksi pehmeiköille rakennettaessa stabilointityöt, rakennusten perustaminen erilaisten paalutusten varaan, massanvaihtotyöt, teräsponttiseinien rakentaminen ja esimerkiksi pohjaveden hallintaan liittyvät erikoistyöt. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkostomme kautta pystymme huolehtimaan projektissa olevista vaativista erikoistöistä ammattitaitoisesti ja luotettavasti.

LOUHINTATYÖT

Louhintatyöt ovat hyvin tyypillinen erikoistyö maa- ja pohjarakentamisessa. Työmailla louhintatöihin liittyy usein esimerkiksi erilaisia erikoisporauksia, injektointeja ja pultituksia. Räjäytysaineisiin liittyvien riskien vuoksi louhintatöitä saavat tehdä vain niihin erikoistuneet ja pätevöityneet urakoitsijat. Lisäksi työmailla kallioseiniä vahvistetaan usein erilaisilla kalliopultituksilla ja ruiskubetonoinnilla.

Jos paikka on ahdas tai tärinän syntymistä on vältettävä, joudutaan turvautumaan räjähdysaineettomaan louhintaan, esimerkiksi hydrauliseen kiilaukseen. Louhintatyöt ja kallion vahvistustyöt teemme aina tiiviissä yhteistyössä pitkäaikaisten ja luotettavien erikoisurakoitsijoidemme kanssa.

PUTKISTOTYÖT

Maarakentamiseen sisältyy lähes aina putkistojen rakennustöitä. Olemme vuosien varrella rakentaneet erilaisia jätevesi- ja sadevesijärjestelmiä, pumppaamoineen ja erikoiskaivoineen. Nykyään on yleistynyt myös sadevesien viivytysjärjestelmien rakentaminen. Maarakentaja vastaa usein kokonaisuudessaan jätevesi- ja sadevesijärjestelmien rakentamisesta sekä putkijärjestelmien asennustöistä. Se on mielestämme työmaan aikatauluttamisen ja vastuiden kannalta paras toteutustapa.

Meillä on vuosien kokemus putkistojen asennustöistä sekä tietysti kaikki tarvittavat asennustöiden pätevyydet. Lisäksi työnjohdollamme on pätevyydet toimia viranomaisten suuntaan ulkopuolisten KVV-töiden vastuullisena työnjohtajana, mikä on usein tilaajallekin selkeä ratkaisu.

Putkistomateriaalit hankimme laadukkailta ja luotettavilta materiaalitoimittajilta. Tilaajalle toimitetaan työn päättyessä aina tuotedokumentaatio ja esimerkiksi pumppaamojen ja erottimien osalta järjestetään käyttökoulutus käyttö- ja huolto-ohjeineen.

Työmaalla on usein myös muita maahan rakennettavia putkistoja, esimerkiksi salaoja-, kaukolämpö- ja aluelämpöputkistot sekä sähkön vaatimat putkistot ja tarvikkeet. Näiden maarakennustyöt ja urakkarajaukset sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan kanssa.

BETONITYÖT

Monissa projekteissamme toteutamme myös kohteen betonityöt. Tilaajalle on silloin etuna työmaan töiden koordinoinnin jääminen meidän hoitoomme. Työnjohtomme huolehtii ja koordinoi silloin, että eri työvaiheiden toteutuksen aikataulutetaan tilaajan kanssa sovitun mukaisesti. Tyypillisesti pohjarakentamisen betonitöitä ovat anturat, sokkelit, tukimuurit sekä esimerkiksi väestösuojien rakentaminen. Betonitöissä teemme yhteistyötä luotettavien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

PINTARAKENTAMINEN

Meillä on myös vuosien kokemus pintarakennustöistä eli pystymme toteuttamaan piha-alueiden työt valmiiksi asti. Pintarakennustöillä tarkoitetaan esimerkiksi asfaltointi-, betoni-, luonnonkiveys- ja viherrakennustöitä. Lisäksi urakoissa toteutamme tyypillisesti mm. leikkivälineiden ja muiden varusteiden asennustöitä. Pintarakentamisen osalta teemme vahvaa yhteistyötä myös hyväksi todettujen ja luotettavien yhteistyötyökumppaneidemme kanssa.

Toteutamme vuosittain myös piha- ja pysäköintialueiden korjausurakoita. Näissä projekteissa urakkaan sisältyvät yleensä olemassa olevien pintarakenteiden purkutyöt sekä viemäröintien, valaistuksen ja pintarakenteiden uusiminen.

Projektinhallinta

Meille ei riitä, että osaamme tehdä erilaisia työvaiheita. Tärkeämpää on osata hallita ja johtaa projektin kokonaisuutta, ja siinä me olemme parhaimmillamme. Projektin suunnittelun lähtökohtana ovat tilaajan tarpeet ja aikataulu. Hankesuunnitteluvaiheessa voimme tuoda tilaajan käyttöön vuosien kokemuksemme maa- ja pohjarakentamisesta esimerkiksi kustannusarvioiden ja työteknisten ratkaisujen ideoinnin avulla. Työmaan valmisteluvaiheessa teemme tarvittavaa aikataulu- ja resurssisuunnittelua tilaajan antamien reunaehtojen puitteissa.

Tilaajalle on isoissa projekteissa tärkeää päästä mahdollisimman pian talonrakentamisen vaiheeseen pohjarakennusvaiheen jälkeen. Hyvällä suunnittelulla voimme yhdessä tilaajan kanssa löytää keinot toiveiden täyttymiseen ja jopa ylittymiseen. Sen saavuttaminen perustuu ammattitaitoiseen työnjohtoomme. Meillä on aina nimettynä vastuuhenkilö koko projektin ajan, mikä mahdollistaa tiedonkulun sujuvuuden.

Nopea ja sujuva työmaatoiminta edellyttää myös proaktiivista, ennakoivaa toimintatapaa. Eri työvaiheiden aloittaminen suunnitellaan hyvin, työnjohtajamme aikatauluttaa ja ohjaa viikkosuunnittelun kautta työmaan edistymistä tilaajan aikataulun tavoitteisiin. Työnjohtajamme siis ennakoi ja ratkoo työmaan asioita yhdessä tilaajan kanssa etukäteen ja siten vältetään karikkoja.

Ahtaita tontteja rakennettaessa ei varastointitilaa käytännössä ole, ja työnsuunnittelu pitää sen vuoksi olla normaaliakin huolellisempaa. Siihen liittyy myös työmaalogistiikan ja erityisesti maarakennuskuljetusten suunnittelu ja aikatauluttaminen logistisesti vaativissa paikoissa. Tällaisia haastavia rakennuspaikkoja ovat nykyään esimerkiksi uudet kaupunginosat, joita rakennetaan esimerkiksi Jätkäsaaressa ja Sompasaaren alueella. Kun työmaa sijaitsee muun liikenteen tai asutuksen yhteydessä, on projektisuunnittelu jo turvallisuusmielessä todella tärkeää. Infrarakentamisen projekteissa liikenteenohjaussuunnitelmien laatiminen eri työmaan vaiheissa on meille normaalia työtä. Jos työmaa on asutuksen tai työpaikkojen lähellä, toimimme hyvässä yhteistyössä asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Tavoitteemme on, että työmaa aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle.